Get a specific email template 

You can use this API to get a specific email template from your MoEngage account. 

Important 

Templates built using the Drag & Drop Editor are not supported. 

API Endpoint

GET https://api-0X.moengage.com/getEmailTemplateById?id=<template_id>

Here, template_id is the MoEngage template id for the specific template that you want to fetch. 

The 'X' in the API Endpoint URL refers to the MoEngage Data Center (DC). MoEngage hosts each customer in a different DC. You can find your DC number (value of X) and replace the value of 'X' in the URL by referring to the DC and API endpoint mapping here.

Request Headers

Key Sample value Description
Authorization Basic <User:Password>

We accept Base 64 encoded Username:Password

Here,
- Username is the APP_ID. You can access your MoEngage App ID  by navigating to Settings > APIs> APP ID on your MoEngage Dashboard.

- Password is the Data API Key. You can access your MoEngage Data API Key  by navigating to Settings > APIs> Data API Key on your MoEngage Dashboard.

Response

Sample response 

{
"attachments": [{
"url": "https://app-cdn.moengage.com/partners-integration-ui/partner-assets-v3/Partner-Platform-Thumbnails---16.jpg",
"fileType": "URL",
"type": "link",
"id": "4a6a86",
"name": "https://app-cdn.moengage.com/partners-integration-ui/partner-assets-v3/Partner-Platform-Thumbnails---16.jpg"
}],
"template_content": "<!DOCTYPE html><html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=UTF-8\"><title></title><style>\n \n body table{\n border-collapse: collapse;\n }\n\n body table td, body table th{\n border: 1px solid rgb(221, 221, 221);\n }\n\n \t\t\t</style></head><body aria-disabled=\"false\"><p>abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789</p><p>ăѣ𝔠ծềſģȟᎥ𝒋ǩľḿꞑȯ𝘱𝑞𝗋𝘴ȶ𝞄𝜈&psi;𝒙𝘆</p><p>~!@#$%^&amp;*()&gt;&lt;,.?/&rdquo;:;&rsquo;|\\}{][+`,.</p><ol><li>ꛕ꛰꛷ꢝꢁꢍꢳ꣕ꨅꨍꨂꨬ꩖ꤰꤸꤷꥐ꥟<br>പ്രിന്റ് ആൻഡ് ടൈപ്പുചെയ്യൽ വ്യവസായത്തിന്റെ ഡമ്മി കോഡാണ് ലോറെം ഇപ്സിയം .</li><li>செம்மொழி இலத்தீனத்தைப் போல் இருப்பதால் ஆர்வத்தைத் தூண்டினாலும், இது எவ்வகையிலும்</li><li><a href=\"https://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%95%E0%B2%A8%E0%B3%8D%E0%B2%A8%E0%B2%A1_%E0%B2%85%E0%B2%95%E0%B3%8D%E0%B2%B7%E0%B2%B0%E0%B2%AE%E0%B2%BE%E0%B2%B2%E0%B3%86\">ನ್ನಡ ಅಕ್ಷರಮಾಲೆಯು</a> ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಲಿಪಿಯಿಂದ ಬೆಳೆದು &nbsp;</li><li>యోగాభ్యాసాన్ని పాశ్చాత్యులకు పరిచయం చేసి వారి భౌతిక వాదాన్ని, భారతీయుల ఆధ్యాత్మికతను సమ</li><li>وع پر مضمون لکھنا چاہتے ہیں تو پہلے اس <a href=\"https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%B5:%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4\">صفحۂ تلاش</a> پر جا کر عنوان لکھیے</li><li>रणतः उष्ण प्रदेशों में पत्थर आदि के नीचे छिपे पाये जाते हैं और रात्रि में बाहर निकलते हैं। बिच्छू की लगभग २००</li><li><a href=\"https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A4\">ভারত</a> <a href=\"https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%A6%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BF%E0%A6%A3_%E0%A6%8F%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%BE\">দক্ষিণ এশিয়ার</a> একটি রাষ্ট্র। ভৌগোলিক আয়তনের বিচারে এটি <a href=\"https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%A6%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BF%E0%A6%A3_%E0%A6%8F%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%BE\">দক্ষিণ এশিয়ার</a> বৃহত্তম এবং বিশ্বের স</li><li>રોનાવાયરસ કે સાર્સ કોરોનાવાયરસ નામના વિષાણુને કારણે સમગ્ર વિશ્વમાં અને ભારતમાં ૨૦૧૯-૨૦માં આ રોગચા</li><li>意責家方家閉討店暖育田庁載社転線宇。得君新術治温抗添代話考振投員殴大闘北裁。品間識</li><li>경제의 발전을 위한 중요정책의 수립에 관하여 대통령의 자문에 응하기 위하여 국민경제자문회의를 둘</li><li>旅ロ京青利セムレ弱改フヨ</li><li>լոռեմ իպսում դոլոռ սիթ ամեթ, լաբոռե</li><li>わたしアメリカカナダあな</li></ol></body></html>",
"template_name": "Char_validaion_Bulk_1",
"updated_by": "𝔠ծềtest@test.com",
"updated_at": "2022-09-09 06:29:08.521000",
"source": "Test Source",
"image_url": "https://app-cdn.moengage.com/partners-integration-ui/partner-assets-v3/Partner-Platform-Thumbnails---16.jpg",
"editor": "Froala Editor",
"created_date": "2022-09-09 06:29:08.520000",
"template_id": "631add3430de532cb5be053d",
"subject": "ăѣ𝔠ծềſģȟᎥ𝒋ǩľḿꞑȯ𝘱𝑞𝗋𝘴ȶ𝞄𝜈ψ𝒙𝘆"
}
 
 

 

 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful